Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti

Dadoma Consulting s. r. o.

pri prevádzkovaní predaja tovarov prostredníctvom e-shopu dadoma.sk

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci uzatvárania kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim. VOP vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť Dadoma Consulting s. r. o., so sídlom Adámiho 491/26 84105, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54 144 175, zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 155986/B (ďalej len „predávajúci“). Kontaktné údaje predávajúceho na účely uzatvárania kúpnej zmluvy sú uvedené na webovej stránke www.dadoma.sk v sekcii Kontakt
 1. Kupujúcim sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).
 1. Elektronická objednávka predstavuje odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, spôsob doručenia objednaného tovaru, formu úhrady kúpnej ceny a celkovú cenu objednávky, spracovanú systémom obchodu (ďalej tiež len „objednávka“).

II. Objednávka, kúpna zmluva

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom internetového obchodu pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
 1. Elektronické objednávky prijaté systémom internetového obchodu predávajúceho sú považované za návrh kúpnej zmluvy s obsahom zodpovedajúcim údajom uvedeným v objednávke a, s výnimkami uvedenými v týchto VOP, je záväzný pre obe zmluvné strany.  Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je povinný v objednávke pri objednávaní tovaru výslovne potvrdiť, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, a to aktivovaním funkcie na webovej stránke predávajúceho označenej „objednávka s povinnosťou platby“. Bez splnenia tejto povinnosti objednávka nemôže byť realizovaná.
 1. Objednávka je po jej odoslaní spracovaná systémom elektronického obchodu a následne je na elektronickú adresu (e-mail) kupujúceho doručené potvrdenie o prijatí objednávky. V informačnom e-maile je tiež uvedený odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Na e-mailovú adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke, sú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa objednávky.
 1. S prihliadnutím na obsah objednávky (množstvo a cena objednaného tovaru, vzdialenosť prepravy a dopravné náklady, …) je predávajúci oprávnený žiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia takejto autorizácie kupujúcim, nie je objednávka pre predávajúceho záväzná.
 1. Predávajúci akceptuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy dodaním tovaru kupujúcemu.
 1. V prípade objednania tovaru, ktorý predávajúci nemá ihneď k dispozícii, prípadne pri objednávke tovaru s cenou vyššou ako 100,-EUR, môže predávajúci požadovať od kupujúceho platbu vopred, a to uhradením zálohovej faktúry prevodným príkazom podľa platobných inštrukcií uvedených na zálohovej faktúre, resp. priamym vkladom na bankový účet predávajúceho, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude kupujúcemu už zaplatená záloha vrátená. 
 1. V prípade objednania tovaru, ktorý predávajúci nemá ihneď k dispozícii, je cena takéhoto tovaru iba predbežná. Výsledná cena tovaru sa môže líšiť. O zmene ceny bude predávajúci kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru predávajúcim. Prípadný rozdiel medzi uhradenou odhadovanou cenou a kúpnou cenou bude predávajúcim vrátený, alebo kupujúcim doplatený. Predávajúci si pri takomto tovare vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (viac ako 60 dní) má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sa zmenili okolnosti, z ktorých predávajúci vychádzal v okamihu objednávania tovaru kupujúcim do takej miery, že na predávajúcom nebude možné rozumne požadovať, aby bol objednávkou viazaný, je predávajúci oprávnený takúto objednávku neuspokojiť a jednostranne zrušiť, o čom je zároveň povinný informovať kupujúceho a v prípade platby poskytnutej vopred je predávajúci povinný takúto platbu bezodkladne kupujúcemu vrátiť.
 1. V prípade, ak dôjde k objednaniu tovaru za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim nedôjde, čo kupujúci berie na vedomie. V takomto prípade predávajúci informuje kupujúceho bez zbytočného odkladu o takejto skutočnosti.
 1. Pokiaľ pri objednávaní došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., predávajúci je oprávnený odoprieť objednané plnenie. Rovnako je predávajúci oprávnený odoprieť objednané plnenie, ak bola realizácia objednávky znemožnená z dôvodu zásahu orgánu verejnej moci, správneho orgánu, či súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.
 1. Pred vlastným odoslaním objednávky má kupujúci možnosť ju skontrolovať a prípadne opraviť. Predávajúci v súlade príslušnou legislatívou uzavretú kúpnu zmluvu archivuje.
 1. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky znáša kupujúci sám za seba vo výške závislej na cene služieb, ktoré kupujúci používa.
 1. V prípade, že kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, sú objednávané služby, kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie od zmluvy.

III. Dodanie predmetu kúpy, prevod vlastníctva

 1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec (esenciálne olej-e, difuzéry, kozmetické produkty a doplnky) ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko/sídlo, alebo miesto podnikania, prípadne iné miesto dodania uvedené kupujúcim v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (pošta, kuriérska služba a iné doručovacie spôsoby), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, prípadne na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb, s ohľadom na ich kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci, či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
 1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci tvoriacej predmet kúpy. Kupujúci sa stane jej vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Uvedené sa rovnako vzťahuje aj na prípady zakúpenia licencie či služby.
 1. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade s kúpnou zmluvou.
 1. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 1. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo prvému subjektu určenému na dodanie tovaru kupujúcemu.
 1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojedanom množstve, kvalite a prevedení v lehote uvedenej v potvrdení prijatia objednávky.
 1. Ak nie je dojednané, ako má byť predmet kúpy zabalený, predávajúci ho zabalí spôsobom potrebným pre uchovanie veci a zabránenie jej poškodenia.
 1.  V záujme minimalizácie vzniku škôd a zabezpečenia kontinuálneho zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 100,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Predávajúci zabezpečí expedíciu objednaného tovaru v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke až po uhradení celkovej kúpnej ceny zakúpeného tovaru.
 1. V prípade dodania tovaru, ktorého cena bola kupujúcim uhradená vopred, môže predávajúci alebo tretí subjekt vykonávajúci dopravu predmetu kúpy požadovať od kupujúceho predloženie identifikačného preukazu (občiansky preukaz alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, alebo osobe, ktorá je identifikovaná v objednávke, prípadne pri registrácii kupujúceho v internetovom obchode predávajúceho. Bez splnenia uvedených podmienok je predávajúci, respektíve subjekt vykonávajúci dopravu predmetu kúpy, oprávnený odmietnuť predmet kúpy vydať kupujúcemu.
 1. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav dodania tovaru (počet balíkov, neporušenosť balíka, počet objednaných tovarov) podľa priloženého prepravného a dodacieho listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ, uvedený postup je mu odporúčaný.
 1. Neúplnosť alebo poškodenie zásielky je kupujúci povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať predávajúcemu. 

IV. Platobné podmienky

 1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. V cene sú započítane všetky poplatky. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, na výdajnom mieste) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre, alebo pri potvrdení objednávky.
 1. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech bankového účtu predávajúceho.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred v prípadoch uvedených v týchto VOP vyššie. V prípade odmietnutia platby vopred, je objednávka považovaná za neplatnú.
 1. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:

– platba vopred bankovým prevodom na účet,

– platba cez internetovú platobnú bránu

– na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

 1. Predmet kúpy zostáva do jeho úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho. Bez ohľadu na túto skutočnosť však prevzatím tovaru kupujúcim prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.
 1. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

V. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy v prípadoch, kedy je kupujúcim spotrebiteľ, sa riadi ustanoveniami bodu 5.1. až 5.9. tohto článku:

 1. Kupujúci má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa 

a) prevzatia tovaru, 

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby,

b) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

(§ 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Na tento účel je nevyhnutné, aby zo strany kupujúceho bolo v uvedenej lehote doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Formulár odstúpenia od zmluvy je dostupný na
dadoma.sk.

 1. Odstúpenie od zmluvy a zodpovedajúci tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu:
  Dadoma Consulting s. r. o., Adámiho 491/26, 84105, Bratislava
 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je povinný vrátiť predmet kúpy najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy, a to úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom kupujúci tovar prevzal. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho, alebo oznámiť osobne vo výdajnom mieste predávajúceho, alebo oznámiť prostredníctvom telefonátu, prípadne môže použiť formulár na
  dadoma.sk na odstúpenie od zmluvy na internetovej stránke predávajúceho. 
 1. V zmysle ustanovenia § 10 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pokiaľ bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať od kupujúceho čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.
 1. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu ako spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a súčasného vrátenia zakúpeného tovaru.
 1. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 1. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované aj darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca platnosť a účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty vnímané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
 1. Splnením všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. 

 
Odstúpenie od zmluvy v prípadoch, kedy je kupujúci podnikateľom a nevystupuje v pozícii spotrebiteľa:

 1. Na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, ale je podnikateľom, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

VI. Záruka, reklamácie

 1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku za podmienok stanovených reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

VII. Osobné údaje a ich ochrana

 1. Predávajúci zabezpečuje ochranu osobných údajov kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke predávajúceho v sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne. Kupujúci pri odoslaní objednávky potvrdí, že v súlade so zákonom mu bolo poskytnuté poučenie týkajúce sa ochrany osobných údajov, a to aktivovaním príslušnej funkcie na webovej stránke predávajúceho.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Aktivovaním príslušnej funkcie pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdí, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.
 1. Na vzťahy výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa aplikujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 1. Vo veciach týkajúcich sa právnych vzťahov upravených týmito VOP je kupujúci – spotrebiteľ oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia, 

Prievozská 32 

P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. 

 1. Všeobecné obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, v akom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. 
 1. Všeobecné podmienky sú platné a účinné od 5. 1. 2022

V Bratislave dňa 5. 1. 2022

Dadoma Consulting s. r. o.